Noch ein WRC ins Wald4tel?!!

 • Ich kann zwar nicht polnisch, aber ich glaube, es kommt noch ein WRC zur Wald4tel-Rallye: Sebastian Frcyz, mit einem Corolla!?! Wär super, Frcyz hat mir voriges Jahr im Gr. N Mitsubishi schon gut gefallen! Schöne Drifts und sauschnell! Vielleicht kann jemand diesen Artikel übersetzten:


  Sebastian Frycz zadebiutuje w aucie WRC!!!
  Sebastian Frycz i Maciej Wodniak wystartuj¹ Toyot¹ Coroll¹ WRC w austriackim rajdzie Waldviertel. Impreza bêd¹ca rund¹ mistrzostw Europy o wspó³czynniku 10 odbêdzie siê w dniach 7-9 listopada na dobrze znanych polskim kibicom trasach wokó³ Waidhofen (18 odcinków specjalnych o ³¹cznej d³ugoœci 228,3 km).


  Sebastian Frycz: „Po udanym sezonie i zdobyciu tytu³u Mistrzów Polski w trofeum 1600 postanowiliœmy spróbowaæ swoich si³ w nowym dla nas samochodzie. Wystartujemy Coroll¹ WRC ze Zlina, tym samym egzemplarzem, którym w Warszawie zwyciê¿y³ Pawe³ Dytko. Cel jest prosty, nabraæ doœwiadczeñ w tego typu samochodzie i sprawdziæ czy staæ nas na nawi¹zanie walki z bardziej doœwiadczonymi kierowcami je¿d¿¹cymi autami WRC.”


  Oprócz Mistrzów Polski na liœcie zg³oszeñ widnieje jeszcze 8 za³óg awizuj¹cych swój wystêp samochodami World Rally Car. S¹ to Austriacy, ubieg³oroczny zwyciêzca Manfred Stohl w Fordzie Focusie WRC, mistrz tego kraju Franz Wittman – Toyota Corolla WRC, Raphael Sperrer w Peugeocie 206 WRC, Wêgrzy Gergely Szabo – Toyota Corolla WRC i Balasz Benik – Ford Focus WRC, a tak¿e Czesi Vaclav Pech – Ford Focus WRC, Jan Kopecky – Toyota Corolla WRC oraz Karel Trneny – Skoda Octavia WRC. W imprezie wystartuj¹ tak¿e Micha³ So³owow i Emil Horniaczek w n-grupowym Mitsubishi Lancer Evo VII.


  Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku w swoim debiucie w tych zawodach, jad¹c n-grupowym Mitsubishi Lancer Evo V, prowadz¹cy po pierwszym dniu Frycz i Wodniak nie ukoñczyli rajdu l¹duj¹c na pierwszym oesie drugiego etapu na dachu. Micha³ So³owow i Emil Horniaczek ukoñczyli ubieg³oroczn¹ rywalizacjê na 14 miejscu i siódmym w grupie N. Miejmy nadziejê, ¿e tym razem wystêp dla obydwu naszych za³óg bêdzie o wiele lepszy.

 • Man sollte sich wirklich langsam überlegen, ins Waldviertel zu fahren. Das scheint ein guter Saisonabschluß, auch für die Fans, zu werden.

  Wayne hat angerufen. Er sagte, es interessiere ihn nicht, was K. so von sich gibt.
  Und scheisze geschrieben sei der Text auch.

 • Das gibt's doch nicht! Es wäre doch im Interesse von T-Mobile (für die Wittmann bekanntlich ja das Vorausauto fährt) ihm einen Start zu ermöglichen. Warum machen sie das nicht??? Jetzt ist es nur mehr halb so spannend!
  mfg wittmannfan!

 • Man darf sich halt im Rallyesport nicht fragen, warum wer was wie macht! Wo war Ralliart bei Sandros letztem Einsatz? Warum fuhr Schleimer nicht die Deutschland, wo es doch sicher ein Traum für ihn war, bei einem WM-Lauf zu starten? Schelle und keine 3-Städte? Was war der wirkliche Grund für Stohls fehlen bei der Deutschland? Fragen über Fragen...........

  Game-Experte

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!